Jazyk / Language: českyenglishdeutschhrvatskiпо-русскиitalianopolski slovensky magyar

Na stiahnutie

A. Všeobecné dokumenty

Zákony a podzákonné právne predpisy*

*zdroj: http://www.portal.gov.cz

310: Zákon č. 13/1997 Sb. Zákon č. 13/1997 Sb. (vo zneniu účinnom k 1. 1. 2016) [PDF]
311: Zákon č. 56/2001 Sb. (vo zneniu účinnom k 1. 1. 2016) [PDF]
312: Nariadenie Vlády ČR č.240/2014 Sb. (vo zneniu účinnom k 1. 1. 2015) [PDF]
313: Vyhláška MD ČR č. 470/2012 Sb. (vo zneniu účinnom k 1. 1. 2018) [PDF]

Obchodné a prevádzkové dokumenty #

301: Sprievodca elektronickým mýtnym [PDF]
325: Zmluvné podmienky prevádzkovateľa systému elektronického mýta [PDF]
351: Reklamácie (služby, vyúčtovanie, žiadosť o informácie) [PDF]
352: Inventarizácia závazkov a pohľadávok (pre účtovníctvo) [DOC]
341: Tabuľka tarifov za mýtne úseky [XLS]
— : — — —, (predchádzajúce tabuľky, už neplatné) na stiahnutie tu
371: Zoznam kontaktných miest CP [XLS] [PDF]
372: Zoznam distribučných miest DP [XLS] [PDF]
373: Zoznam platebných a tankovacích kariet [XLS] [PDF]

Technické dokumenty #

302: CE0682: OBU - prehlásenie o zhode [PDF]
343: Tabulka emisných kategórií [PDF]

Doporučené postupy #

374: Správne postupy najčastejších činností na obslužných miestach na stiahnutie [PDF]
331: Manuál pre prevádenie platieb v IWP [PDF]
333: Často kladené otázky pre prevádenie platieb v IWP [PDF]

Mapy #

381: Mapka zpoplatněných komunikácií A4 [GIF]
382: Mapa A0 (ID spoplatnených úsekov CP - typ D01011) (7,4 MB) [PDF]
383: Mapa A0 (ID spoplatnených úsekov DP - typ 0123) (7,4 MB) [PDF]

B. Režim následného platenia

Dokumenty pre uzavretie dohody

Dohoda o podmienkách následného platenia medzi Prevádzkovateľom vozidla a Prevádzkovateľom systému sa uzatvára v písomnej podobe. Dohoda je platná a účinná až po podpise oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. Návrh na uzavretie Dohody podáva Prevádzkovateľ vozidla tým, že:

  • vyplní (ale nepodpíše) vo dvoch vyhotoveniach formulár dohody vrátane nezbytných príloh 1 a 2
  • s náležitými dokladmi sa dostaví na kontaktné miesto a pred pracovníkom kontaktného miesta podpíše obidve vyhotovenia Dohody vrátane príloh 1 a 2.

Dohoda o podmínkách následného platenia #

322: ...s odloženou splatnosťou (inkaso alebo banková záruka) [PDF]
323: ...s platbou tankovací kartou [PDF]
325: Zmluvné podmienky prevádzkovateľa systému elektronického mýta [PDF]
327: Záručná listina [PDF] [DOC]
327: Záručná listina (anglicky) [PDF] [DOC]
328: Plná moc, odvolanie plnej moci (vzor) [PDF]

Náležitými dokladmi pre predloženie návrhu dohody sú (v jednom vyhotoveniu):

  • výpis z obchodného registra (nie starší než 3 mesiace, overený originál alebo overená kópia)
  • overená plná moc (v prípade, že dohoda nie je podpisována štatutárnym zástupcom)
  • záručná listina banky (v prípade platenia s odloženou splatnosťou (tj. bude se platit na základě faktúry prevodom alebo inkasom z bankového účta)
  • originál technických preukazov registrovaných vozidiel (alebo overená kópia)

(poznámka: V prípade, že z technického preukazu nie je zrejmá (343) emisná trieda vozidla, užívateľ predloží certifikát CEMT/ECMT, ináč bude vozidlo zariadené do emisnej triedy Euro2.)
Jedno vyhotovenie podepsanej Dohody s prílohami 1 a 2 bude po podpisu Prevádzkovateľa systému doručeno späť na kontaktné miesto a Prevádzkovatel vozidiel bude vyzvaný k prevzatiu OBU jednotiek.
Povodná banková záruka bude po schváleniu novej bankovej záruky vrátená banke, nie uživateľu.

Ukončenie dohody

329: Výpoveď dohody [PDF]

C. Režim platenia vopred #

Dokumenty pro evidenciu vozidlá

Užívateľ registruje vozidlo do režimu platenia vopred podáním vyplneného a podpísaného formulára 321. Údaje uvedené v evidencii sú povinné podľa §22b odst. (2) zákona č.13/1997 Sb. a užívateľ ích doloží předložením týchto platných dokladov:

  • preukaz totožnosti (občanský alebo vodičský preukaz, pas);
  • osvedčenie o registrácii (alebo technický preukaz) vozidla.

(poznámka: V prípade, že z technického preukazu nie je zrejmá (343) emisná kategória vozidla, užívateľ predloží certifikát CEMT/ECMT, ináč bude vozidlo zariadené do emisnej triedy Euro2.)

321: Evidencia vozidlá pre režim platenia vopred [PDF]
325: Zmluvné podmienky prevádzkovateľa systému elektronického mýta [PDF]

D. Vozidla osvobodená

Dokumenty pre evidenciu vozidlá

Užívateľ registruje vozidlo ako osvobodené od platenia mýtneho podáním vyplneného a podpísaného formulára 324. Údaje doloží ako v případě C. Režim platenia vopred - a podpisom formulára prehlasuje, že splňuje podmienky pre osvobodenie od platenia mýtneho podľa §20a) odst.1) zákona 13/1997 Sb. uvedené pod příslušnym písmenom tohto odstavca.

324: Dohoda pre vozidlá osvobodená od platby mýtneho [PDF]
325: Zmluvné podmienky prevádzkovateľa systému elektronického mýta [PDF]

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019