Jazyk / Language: českyenglishdeutschhrvatskiпо-русскиitalianopolski slovensky magyar

FAQ

Skupina otázok vzťahujúcich se k palubné jednotce

Bola mi vymenená registračná značka vozidla (krádež  a pod.). Je nutné vymeniť palubnú jednotku?

ÁNO. Palubná jednotka obsahuje okrem iného registračnú značku vozidla. Po zmene registračnej značky vozidla je potrebné vymeniť aj palubnú  jednotku (vrátiť a vyzdvihnúť novú). Výmena sa vykonáva zdarma (za predpokladu, že pôvodná jednotka je vrátená nepoškodená).

palubná jednotku pre platbu vopred je možné vymeniť na Distribučnom alebo Kontaktnom mieste. Palubnú  jednotku s platbou následnou iba na Kontaktnom mieste.

Rovnako sa postupuje pri zmene emisnej triedy, počtu náprav a pochopiteľne aj prevádzkovateľa majiteľa vozidla.

Musím pri jazde do zahraničia zložiť palubnú jednotku z čelného skla a dať ju do ochranného obalu?

NIE. V zahraničí nemusíte umiestňovať palubnú jednotku do ochranného obalu, ani sa nemusí skladať z čelného skla vozidla. Palubná jednotka je určená na používanie iba v Českej republike, v iných krajinách je trvalo v režime spánku.

V zahraničí nedôjde  k účtovaniu mýtneho pri jazde po tamojších spoplatnených komunikáciách, a to ani v prípade, že palubná jednotka pípne.

Ako mám používať ochranný obal pre palubná jednotku, obdržaný pri jej výdaji?

Ochranný obal zabraňuje odpisovaniu mýta vo výnimočných prípadoch, kedy zo zákona nemá byť mýtne účtované. Jedná sa napríklad o prevoz jednotky iným  vozidlom. Pokiaľ jednotku iba prevážate, musíte ju vložiť do ochranného obalu a obal uzatvoriť. Obal si môžete vyžiadať na Distribučnom alebo Kontaktnom mieste.

Jednotku vložte do ochranného obalu a uzavrite a zalepte chlopňu.

Jednotky prevážané bez obalu môžu komunikovať s mýtnymi stanicami. Takto sa môže na jednotky predpisovať mýtne, i keď by účtované nemalo byť. Toto mýtne nebude vrátené – prípadná reklamácia bude zamietnutá (viď brožúra Sprievodca elektronickým  mýtnym).

Aké pravidlá platia pre nastavovanie počtu náprav vozidla na palubnej jednotke(OBU)?

Nastavenie základnej kategórie vozidla (bez prívesu alebo návesu) sa vykonáva pri registrácii podľa Vami poskytnutých údajov. Zvýšenie počtu náprav si nastavuje vodič pred vjazdom vozidla na spoplatnené komunikácie podľa aktuálneho počtu náprav jazdnej súpravy – a to vrátane pripojených prívesov a návesov v zdvihnutej polohe! Za správne nastavený počet náprav je zodpovedný vodič vozidla. Informácie o správnom nastavení sú Vám k dispozícii na webovém portále.

(Ustanovenie § 13 vyhlášky č.470/2012, ktoré sa vzťahuje k tejto problematike, hovorí:,,Vodič zadá  pri každej zmene údajov pred použitím spoplatnenej pozemnej komunikácie do elektronického zariadenia údaje o počte všetkých  náprav podľa údajov v technickom preukaze vozidla, alebo v technických preukazoch jazdnej súpravy * Od 1.1. 2012 neplatí pre vozidlá M2 a M3).

Odovzdal/a som alebo vymenil/a  nefunkčnú palubnú jednotku. Kaucia za ňu mi však nebola vrátená. Prečo?

Pred vrátením financií je nutné overiť, či je palubná jednotka nefunkčná skutočne z dôvodu nezavinenej poruchy, a nie je napríklad poškodená vinou užívateľa. Pre čo najrýchlejšie vrátenie peňazí je nutné vyplniť reklamačný  formulár a zaslať ho na adresu MYTO CZ spolu s kópiou dokladu o prepadnutí kaucie.

Pripevnenie OBU vo vozidle – suché zipsy

Suché zipsy sú priložené len k novým, alebo recyklovaným OBU.

Pre pripevnenie OBU vo vozidle musí byť použitý výhradne suchý zips 3M - SJ3560 (Type 250).

Snaha o pripevnenie OBU iným spôsobom može spôsobiť jej poškodenie (iný suchý zips, stopy po lepidle, poleptanie, poškodenie čiarového kódu, mechanické poškodenie),čo znemožní, aby mohla byť OBU po vrátení vydaná inému užívateľovi.

Preto v takom prípade kaucia prepadne.

Skupina otázok vzťahujúcich sa k fakturácii

Mám na faktúre nižšie údaje o prejazdenom mýtnom za fakturované časové obdobie, ako sa mi zobrazilo na elektronickom výpise mýtnych transakcií v internetovej samoobsluhe. Ako je to možné?

Pri niektorých mýtnych transakciách sa môže stať, že sú údaje prenesené k spracovaniu až po uzatvorení fakturácie za uplynulé časové obdobie. Posledné mýtne úseky sa Vám tak v konkrétnom mesiaci nemusia fakturovať, budú súčasťou fakturácie v nasledujúcom období.

Rovnako tak môžete niekedy zaznamenať aj čiastkové rozdiely medzi údajmi na elektronickom výpise mýtnych transakcií v internetovej samoobsluhe medzi jednotlivými dňami a účtovanými čiastkami. Nejedná sa však o chybu pri  účtovaní prejdeného mýtneho, údaje sa na elektronickom výpise objavia.

Mám zaplatiť faktúru posielanú pravidelne Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, ak mám dohodnutú Dohodu o podmienkach následného platenia s tzv. ,,platbou Tankovacou kartou,,?

Neplaťte ju, táto faktúra je iba informatívna a  plní úlohu daňového dokladu.

Som dopravca, platiaci v režime následnej platby (post-pay s bankovou zárukou). Ako mám postupovať, ak chcem zmeniť fakturačné obdobie?

Ak si chcete zmeniť fakturačné obdobie, pošlite na adresu MYTO CZ stránku č.2 Vašej ,,Dohody o podmienkach následného platenia“ s aktuálne zmenenými údajmi (v dvoch vyhotoveniach) + sprievodný list so žiadosťou o zmenu (v jednom vyhotovení).

Zároveň Vám odporúčame overiť si, či sa v súvislosti so zmenou fakturačného obdobia nezmení aj výška Vašej bankovej záruky, ktorá je potrebná k pokrytiu záväzku voči Prevádzkovateľovi elektronického mýtneho systému.

Stačí poslať peniaze na zaplatenie faktúry  za mýtne v deň splatnosti?

Nie ,v deň splatnosti už musí byť Vami zaslaná čiastka na úhradu mýtneho pripísaná na účet Prevádzkovateľa elektronického mýtného systému. Pri platbe je nutné zohľadniť dobu, potrebnú na medzibankové prevody.

Chcem platiť inkasom (Direct debit). Aké čísla účtov mám nahlásiť v banke?

Pre úhradu mýtneho inkasnou platbou nahláste vo svojej banke povolenie inkasa za mýtne k dvom nižšie uvedeným účtom. (Upozornenie – je nutné uviesť obidva účty!).

 • 166951383/0300
 • 166951033/0300

Pracovníkom na Kontaktnom mieste (CP) ďalej poskytnete svoj účet v tvare IBAN – avšak bez medzier!

Skupina otázok vzťahujúcich sa k doplatku mýtneho

Chcem doplatiť dlžné mýtne. Kde, kedy a ako to mám urobiť?

Pokiaľ pri prejazde pod mýtnou bránou na spoplatnenom úseku komunikácie nebola zaznamenaná mýtna transakcia, je Vašou povinnosťou, aby ste  čo najskôr neuhradené mýtne doplatil/a na ktoromkoľvek  najbližšom Distribučnom  (DP) alebo Kontaktnom  (CP) mieste.

Aktuálny zoznam  Kontaktných a Distribučných miest sa nachádza na webovém portále

 Poznámka: Palubná jednotka Vás informuje pri prechode pod mýtnou bránou akustickými signálmi o tom, či mýtna transakcia prebehla alebo neprebehla v poriadku:

 • 1x pípnutie – mýtna transakcia prebehla v poriadku.
 • 2x pípnutie – mýtna transakcia prebehla v poriadku, ale palubná jednotka upozorňuje, že máte nízky zostatok na účte. Odporúčame dobiť účet.
 • 4x pípnutie – mýtna transakcia neprebehla, navštívte Distribučné alebo Kontaktné miesto
 • bez pípnutia – mýtna transakcia neprebehla, navštívte Distribučné alebo Kontaktné  miesto      

Ako môžem  zistiť, ktoré mýtne úseky mám doplatiť?    

Odporúčame Vám porovnať zápisy vo Vašej knihe jázd s elektronickým výpisom Vašich mýtnych transakcií, ktoré si môžete zobraziť v internetovej samoobsluhe. (Prípadne si môžete výpis Vašich mýtnych transakcií nechať zaslať i v písomnej forme poštou za poplatok. Požiadať o zaslanie môžete na adrese MYTO CZ, P.O.Box 33, Praha 3, 130 11, prípadne na telefónnom čísle     800 698 629    ). Obidva výpisy sú Vám však dostupné iba v prípade, že ste tzv.registrovaným užívateľom – viď Skupina otázok ,vzťahujúcich sa k výpisu mýtnych transakcií.

Alebo môžete zadať údaje o trase do mýtnej kalkulačky na webovém portále Kalkulačka zobrazí trasu s mýtnymi  usekmi, ktoré  si opäť môžete porovnať s Vašimi zápismi v knihe jázd.

Môžem  doplatiť dlžné mýtne faktúrou?     

Dlžné mýtne nemôžete doplatiť faktúrou. Mýtne sa dopláca iba na Kontaktnom mieste (CP) alebo na Distribučnom mieste  (DP). A to buď v hotovosti, alebo akceptovanými platobnými a tankovacími kartami. (Aktuálny zoznam akceptovaných kariet sa nachádza na www.mytocz.cz, rovnako ako aj zoznam Kontaktných a Distribučných miest).

  Som dopravca platiaci mýtne v režimu post-pay (platba následná). Môžem nechať previesť neuhradené mýtne transakcie (neuhradené mýtne, chybne uhradené mýtne) na faktúru za nasledujúci mesiac?

Zodpovedajúcu čiastku za dlžné mýtne môžete uhradiť iba na Distribučnom alebo Kontaktnom  mieste – hotovosť, platobná karta, tankovacia karta a pod.

Aktuálny zoznam Kontaktných (CP) a Distribučných (DP) miest nájdete na webovém portále.

Čiastku za dlžné mýtne nie je možné previesť do platby za nasledujúci mesiac.

Skupina otázok vzťahujúcich sa k plateniu pokút a reklamácií.

Nechcem zaplatiť pokutu za mýtny priestupok. Dá sa podať sťažnosť proti udeleniu pokuty?

Pokiaľ  Vás zadržia pracovníci colnej správy, môžu s Vami na mieste prejednať  Váš priestupok a uložiť Vám blokovú pokutu za predpokladu, že:

 •   protiprávne jednanie spoľahlivo zistili    
 •   nestačí iba upozornenie
 •   ste ochotný / ochotná pokutu na mieste zaplatiť

Uložením a zaplatením blokovej pokuty na mieste je vec právomocne skončená a proti uloženiu pokuty sa ďalej nedá odvolať. Pokiaľ s Vami nie je priestupok vyriešený na mieste blokovou pokutou, pracovníci colnej správy informujú colný úrad, ktorý s Vami začne správne riadenie konanie.

 Chcem vrátiť už zaplatenú pokutu za mýtny priestupok. Čo mám robiť?

Pokiaľ Vám bola uložená bloková pokuta a Vy ste ju už zaplatili, vec je tým právomocne ukončená a proti uloženiu pokuty sa už nedá odvolať. Pokiaľ je Vám uložená pokuta rozhodnutím v správnom konaní, môžete sa v stanovenej lehote odvolať u colného orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. O tejto problematike ďalej podrobnejšie hovorí Zákon č.200/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov a zákona č.500/2004 Zb,v znení neskorších predpisov.

Išiel/la som bez palubnej jednotky (alebo som na nej nemal/a nastavený správny počet náprav vozidla). Zadržali ma pracovníci colnej správy a uložili mi blokovú pokutu, ktorú som zaplatil. Je tým priestupok vybavený?

Zaplatením pokuty nie ste oslobodený /á od povinnosti doplatit dlžné mýtne, tzn.je nutné navštíviť Kontaktné alebo Distribučné miesto a dlžné mýtne uhradiť.

Čo je potrebné pre vrátenie financií  do zahraničia? 

Je nutné, aby ste pri zadávaní reklamácie alebo poruchového lístku uviedol/a IBAN, BIC(SWIFT), názov banky a názov účtu, kam majú byť peniaze zaslané. Reklamáciu môžete podať prostredníctvom call centra, na Kontaktnom mieste alebo poštou. Od vrátenej čiastky Vám však budú odpočítané poplatky za platbu do zahraničia.

Ako má postupovať dopravca, keď dostane zákazku, spadajúcu do skupiny oslobodenej od platby mýtneho (napríklad preprava postihnutých osôb, práca na odstránení hromadnej havárie na výzvu štátnych orgánov apod. )?

Pokiaľ ste takú zákazku dostal, podajte po úhrade prejdeného mýtneho reklamáciu na vrátenie čiastky s písomným  doložením dôvodu, prečo žiadate oslobodenie od mýtnej povinnosti. Písomný doklad Vám musí poskytnúť (alebo potvrdiť) príslušný štátny orgán alebo inštitúcia, ktorí Vás o túto službu požiadali a sú podľa zákona oslobodení od povinnosti platiť mýtne (napr. Polícia ČR, Požiarnicky záchranný zbor Českej republiky a ďalšie inštitúcie podľa zákona 13/1997 Zb.§ 20a) odstavec1).

Zoznam všetkých oslobodených inštitúcií tiež nájdete na príslušnom formulári so Žiadosťou o vydanie palubne jednotky oslobodenej od platby mýtneho. (Formulár je umiestnený na www.mytocz.cz v sekcii Služby /k stiahnutiu).

Skupina otázok vzťahujúcich sa k výpisom mýtnych transakcií

Dajú sa na webovém portále zobraziť mýtne transakcie všetkých typov palubných jednotiek? 

Nie, na v tzv. internetovej samoobsluhe, si môžete nechať zobraziť mýtne transakcie iba u registrovaných palubných jednotiek. Jednotky v režime následnej platby post-pay (platí sa faktúrou) sú registrované automaticky. Pre registráciu predplatenej jednotky (pre-pay) musíte zadať 11 miestny kód jednotky a 19 miestny  kód PAN, ktorý je uvedený na každom potvrdení.

Ako môžem získať spätne výpisy svojich mýtnych transakcií?

Je viac spôsobov, ako získať spätný výpis mýtnych transakcií, určených pre rôzne prípady a kategórie užívateľov elektronického mýtneho systému. (vždy je podmienkou , aby ste mali  registrovanú palubnú jednotku. )

Spôsoby získavania výpisov mýtnych transakcií: 

 • Elektronický výpis mýtnych transakcií – vytlačený

      Elektronickú formu podrobného výpisu mýtnych transakcií  si môžte vytlačiť bez poplatkov v samoobslužnej zóne na webovém portálu, a to v troch formátoch: (.xls,.txt,csv,)

 • Elektronický výpis mýtnych transakcií – zrušený účet

      Elektronickú formu podrobného výpisu mýtnych transakcií  môžete sledovať až 180 dní od uzatvorenia účtu, tj.od vrátenia palubnej jednotky.

 • Zaslanie podrobného výpisu mýtnych transakcií poštou

      Podrobný výpis mýtnych transakcií si môžete nechat zaslať poštou – a to iba v tlačenej podobe  a za poplatok, ktorý je uvedený v sadzobníku  na webovém portále.

Spätný poštový výpis mýtnych transakcií užívateľa elektronického mýtneho systému, ktorý ukončil  zmluvu v režime tzv. registrovaného pre-pay a vrátil palubnú jednotku(OBU):

Pokiaľ užívateľ elektronického mýtneho systému ukončil používanie elektronického mýtneho systému a odovzdal palubnú jednotku, nie je možné poskytnúť mu vytlačený spätný výpis mýtnych transakcií. Jeho účet je už uzatvorený a nie je prístupný.Táto služba je poskytovaná iba aktívnym registrovaným užívateľom.

Chcem získať spätný výpis svojich mýtnych transakcií. Mám však neregistrovanú palubnú jednotku (platím za mýtne v režime tzv. neregistrovaného pre-pay). Čo mám urobiť?

V prípade, že ste si zvolili platbu v režime tzv.neregistrovaného pre-pay, nemôžete mýtne transakcie takto sledovať, pretože v systéme chýbajú potrebné údaje. V tomto prípade si môžete na najbližšom Kontaktnom (CP) alebo Distribučnom (DP) mieste elektronického mýtneho systému nechať vytlačiť zoznam posledných 20 aktuálnych mýtnych transakcií.

Ak máte o službu výpisu mýtnych transakcií v režime pre-pay záujem, zaregistrujte  sa prosím na webovém portále  v tzv.Internetovej samoobsluhe v sekcii Registrácia do samoobsluhy pre držiteľov predplatených palubných jednotiek. (Alternatívne je možné zaregistrovať sa tiež na najbližšom tzv. Kontaktnom mieste. Aktuálny zoznam Kontaktných miest a ich adries nájdete na webovém portále)

Služba spätného výpisu mýtnych transakcií je Vám dostupná od okamihu registrácie.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019